8 Mayıs 2010 Cumartesi

Matematik Videolu Konu Anlatımı

Bu sitede matematiği çok güzel anlatan bir hoca var. Matematikte problemi olan arkadaşların burayı takip etmelerini öneririm. Sıfır seviyeden anlatıyor, umarım size de faydası olur.

20 Nisan 2010 Salı

Duyuru

Zaman kısaldıkça buraya not eklemekte zorlanıyorum. Beni takip eden arkadaşların buraya aktarılmasını istediği konunun başlığını mail atarak bana bildirirlerse, bende kısa bir süre içinde o konuyla ilgili buraya not girişi yapacağım.
Örneğin; coğrafyada karadeniz bölgesinde taklındınız. Hemen bana mail atıyorsunuz bende ertesi günü o konuyla ilgili tuttuğum notları buraya aktarıyorum.

Bol soru çözmeniz ve çalışma azminizin eksik olmaması dileğiyle...
herkese başarılar

16 Nisan 2010 Cuma

Yüksek Mahkemeler

YÜKSEK MAHKEMELER


1.ANAYASA MAHKEMESİ:

Cumhurbaşkanı tarafından atanan 11 asıl, 4 yedek üyeden oluşur.

Görevleri: Kanunların ,kanun hükmünde kararna_ melerin ve meclis iç tüzüğünün şekil ve esas bakımından anayasaya uygunluğunu denetler.

Siyasi partileri yargılar.

2.DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ:

Asker ve sicil hakimlerinden oluşur. Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmaya yönelik suçlara bakmakla görevlidir.Kararları Yargıtay temyize götürülebilir.

3.DANIŞTAY

Hükümetin yüksek bir danışma organı, aynı zamanda bir yüksek mahkemedir.

Danıştay üyelerinin ¾ ü hâkimler ve savcılar yüksek kurulu, ¼ ü de cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Danış_ tayda iki idari, on yargı olmak üzere on iki daire vardır.

Görevleri:

1. Başbakan ve bakanlar kurulunca gönderilen kanun tasarıları hakkında görüş bildirmek,

2. Tüzük tasarılarını incelemek,

3. İdari uyuşmazlıkları çözümlemek,

4. Üniversiteler arası kurul kararlarına,

5. İptal ve tam yargı kararlarına ilk derece mahkeme olarak bakar.
4.YARGITAY


Üyeleri, hâkimler ve savcılar kurulunca seçilir.

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir mahkemeye bırakmadığı kararların SON İNCELEME (TEMYİZ) yeridir.

İlk derece mahkemeleri Yargıtay’ın kararına uymak zorundadırlar.

Kanunda gösterilen bazı davalara Yargıtay, ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

Ceza ve hukuk olmak üzere iki bölümü vardır. Her bölüm bir başkan ve dört üyeden oluşur.

5.ASKERİ YARGITAY

Askeri mahkemelerce verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Ayrıca sıkıyönetim mahkeme_ lerince verilen kararların temyiz incelemesini de yapar.

Üyelerini cumhurbaşkanı seçer.

6.ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ

Askeri ve sivil üyeleri vardır.

Her boş üyelik için gösterilen üç aday arasından bir aday üye olarak cumhurbaşkanınca seçilir.

Mahkeme hem iptal hem de yargı davalarında bakar.

Askeri kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin yönetim ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimi mahkemesidir.

7.UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

Adli, idari ve askeri yargı yerleri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözer.

Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi yargılarından oluşan karma bir kuruluştur.

Hüküm uyuşmazlığına konu olan kararlara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.


***Kaynağı belli olmayan bir yerden kopyalanmıştır.

3 Nisan 2010 Cumartesi

İleti

Uzun süredir not giremediğimin farkındayım o yüzden takipçilerimden özür diliyorum. Kısa bir süre içinde telafi etmeyi umuyorum.
Bu süre zarfında bol deneme, soru çözmenizi öneririm. Keza benimde her hafta sonu bir deneme sınavım var.O nedenle post girmekte zorlanıyorum.
Biliyorsunuz Kpssyi başarmanın en etkin yolu bol soru çözmek.
Herkese bu uğurda başarılar diliyorum.

10 Mart 2010 Çarşamba

Sultan Abdülaziz Dönemi Islahatları

Hukuk ve Yönetim lamndaki Islahatlar #Nizamiye Mahkemeleri açılmıştır. (Şeriat mahkemelerinin yanı sıra, Avrupa hukuk ku¬rallarına göre işleyen yeni mahkemelerin açılmasıyla, hukukta ikilik başlamıştır )


#İlk Osmanlı medeni kanunu olan Mecelle, Ahmet Cevdet Paşa öncülüğünde hazır¬lanmaya başlanmıştır.

#Şûra-ı Devlet kurulmuştur. (Danıştay)

#Vilayet Nizamnamesi yayınlanmıştır.

#İstanbul Emniyet Sandığı açılmıştır.

#Mithat Paşa'nın girişimiyle çiftçiye ucuz kredi verilmesi amacıyla Memleket Sandıkları kurulmuştur.

#Bahriye Nezareti kurulmuştur.

#ilk posta pulu basılmıştır.

Eğitim Alanındaki Islahatlar

#Maarif-i Umumiye Nizamnamesi yayınlanarak (Genel Eğitim Kanunu) ilk kez azınlık okulları ve yabancı okulların programları denetlenmeye başlanmıştır.

#Galatasaray Sultanisi açılmıştır.

#Kız öğretmen okulu olan Dar'ül Muallimat açılmıştır.

#Darüşşafaka Lisesi açılmıştır.

#Kaptan Mektebi açılmıştır.

II. Abdülhamit Dönemi Islahatları

II. ABDÜLHAMİT


Meşrutiyet yönetimine geçilerek,

# İlk kez Anayasalı ve Parlamentolu dönem başlamıştır.

#İlk Anayasa Kanun-i Esasi yürürlüğe girmiştir.

#Halk ilk kez yönetime katılmıştır. Osmanlı Milleti yaratarak, dağılma önlenmeye çalışıl¬mıştır.

II. Abdülhamit 93 Harbi'nl bahane ederek, Meşrutiyet yö¬netimine son vermiştir.

93 Harbi sonunda yapılan Berlin Antlaşması ile Osmanlı Kars, Ardahan, Batum'u Rusya'ya vermiştir. Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olmuştur. Ermeni Sorunu ilk kez uluslararası bir antlaşmada yer almıştır.

#İstlbdad Dönemi'nde Ermeniler ilk isyanı başlatmış buna

karşı Hamidiye Alayları kurulmuştur.

#Basına sansür uygulanmştır.

#Hafiye Teşkilatı kurulmuştur.

#Mecelle uygulanmıştır.

#Osman Hamdi Bey tarafından Sanay-i Nefise Mektebi ve istanbul arkeoloji müzesi açılmıştır.

#Avrupalı alacaklı devletler tarafından Düyun-u Umumiye Kurumu kurulmuş, Osmanlı Devleti'nin önemli gelir kay¬naklarına el koyulmuştur,

# ilk tramvay hattı kurulmuştur.

Berlin - Bağdat demiryolu hattı Almanlara ihale edilmiş¬tir.

II. ABDÜLHAMİT


Meşrutiyet yönetimine geçilerek,

# İlk kez Anayasalı ve Parlamentolu dönem başlamıştır.

#İlk Anayasa Kanun-i Esasi yürürlüğe girmiştir.

#Halk ilk kez yönetime katılmıştır. Osmanlı Milleti yaratarak, dağılma önlenmeye çalışıl¬mıştır.

II. Abdülhamit 93 Harbi'nl bahane ederek, Meşrutiyet yö¬netimine son vermiştir.

93 Harbi sonunda yapılan Berlin Antlaşması ile Osmanlı Kars, Ardahan, Batum'u Rusya'ya vermiştir. Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olmuştur. Ermeni Sorunu ilk kez uluslararası bir antlaşmada yer almıştır.

#İstlbdad Dönemi'nde Ermeniler ilk isyanı başlatmış buna

karşı Hamidiye Alayları kurulmuştur.

#Basına sansür uygulanmştır.

#Hafiye Teşkilatı kurulmuştur.

#Mecelle uygulanmıştır.

#Osman Hamdi Bey tarafından Sanay-i Nefise Mektebi ve istanbul arkeoloji müzesi açılmıştır.

#Avrupalı alacaklı devletler tarafından Düyun-u Umumiye Kurumu kurulmuş, Osmanlı Devleti'nin önemli gelir kay¬naklarına el koyulmuştur,

# ilk tramvay hattı kurulmuştur.

Berlin - Bağdat demiryolu hattı Almanlara ihale edilmiş¬tir.

II.MAHMUT DÖNEMİ ISLAHATLARI

II.MAHMUT DÖNEMİ

#Sened-i İttifak Sözleşmesi ile padişahın yetkileri ilk kez kısıtlanmıştır. ( İlk demokratikleşme, anayasallaşmada ilk adım )

#Sırplara ilk kez ayrıcalık verilmiş¬tir. ( Bükreş ant. )

# Yunanistan 1829 Edirne Antlaşması ile bağımsız olurken, Sırplar özerklik kazanmışlardır.

#Kütahya Antlaşması ile Mısır Meselesi Avrupa Sorunu haline gelmiştir.

# Hünkâr iskelesi Antlaşması ile ilk kez Boğazlar Sorunu uluslar arası bir sorun haline gelmesine neden olmuştur.

# Yeniçeri Ocağı, Divan, Dirlik, Müsadere, kaldırıl¬mıştır.

# İlk resmi gazete çıkarılmıştır Takvim-i vekayi.

# Memurlara maaş bağlandı ( memurlar üzerinde devletin saygınlığını ve otoritesini artırmak amacıyla ) .

#İlköğretim zorunlu olmuş, # Avrupa ya ilk kez öğrenci gönderildi #Batı tarzı sivil okullar açılmış¬tır.

#Balta Limanı Ticaret Antlaşması'yla Osmanlı Avrupalı devletlerin açık pazarı haline gelmiştir.

# Posta teşkilatı ve yol yapımı devletin otoritesini en ücra köşelere kadar hissettirme amacını taşır

***Hocanın kişisel notlarıdır.

Abdülmecit'in Islahatları

ABDÜLMECİT'İN YAPTIĞI YENİLİKLER


Hukuk Alanındaki Islahatlar

#Meclis-i Al-i Tanzimat (Adli ve mali işlere bakan Yüksek Düzenleme Meclisi) kurula¬rak, ıslahatları düzenleme ve kanun yapma yetkisi bu kurula verilmiştir.

# Arazi Kanunnamesi çıkartılmıştır.

# Merkezi yönetimi güçlendirmek için valilerin yetkileri azaltılmıştır.

#Devlet kanunlarının yayınlandığı Düstûr Dergisi çıkarılmaya başlanmıştır.Yönetim Alanındaki Islahatlar

#İl Genel Meclisi kurularak, halkın yerel yönetimlere katılması sağlanmıştır #Posta Nezareti kurulmuştur.

#Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulmuştur. (Eğitim - öğretim Bakanlığı) #Jandarma Teşkilatı kurulmuştur. (Umur-u Zaptiye)

# ilk telgraf hatları kurulmuştur. (İstanbul - Edirne)Maliye Alanındaki Islahatlar

#iltizam Sistemi kaldırılarak gelire göre vergi alınmaya başlanmıştır. Vergilerin toplanması vergi memurlarına bırakılmıştır,

#ilk Osmanlı Bankası olan Bank-ı Dersaadet kurulmuştur. Yabancı devlet destekli (ingiltere) ilk Osmanlı bankası Bank-ı Şahane-i Osmaniye kurul¬muştur.

#ilk kâğıt para Kaime-i Nakdiye basılmıştır.Eğitim ve Kültür Alanındaki Islahatlar

#Yabancı paraların ülkede kullanılması yasaklanmıştır,

#ilk demiryolu hatları yapılmıştır. (İzmir-Aydın, istanbul - İzmit) #ilk deniz yolu işletmesi (Şirket-i Hayriye) kurulmuştur.#Erkek öğretmen okulu olan Dar'ül Muallim açılmıştır,

#ilk Osmanlı üniversitesi Dar'ül Fünun açılmıştır.

#Kaymakam ve okul müdürü gibi yönetici yetiştirmek için Mülkiye Mektebi açılmıştır.

#Kız rüştiyeleri açılmıştır.

#Tercüman-ı Ahval, Tasvir-i Efkâr, Ceride-i Havadis gibi ilk özel gazeteler çıkarılma¬ya başlanmıştır.

#Dolmabahçe Sarayı, Beykoz, Küçüksu, Ihlamur, Yıldız Kasrı gibi birçok köşk yapılmış¬tır.

***Hocanın verdiği notlardır.

18 Şubat 2010 Perşembe

Duraklama ve Gerileme Dönemi Kısa Bilgier
Bu kısa notlar; tarihte işimize yarayacak. Resmin üzerine tıklayarak indirebilirsiniz yada benimle irtibata geçin!

11 Şubat 2010 Perşembe

I. BALKAN SAVAŞI

BUlgaristan
KAradağ
Yunanistan
SIrbistan
BUKAYıSI şeklinde 1. Balkan savaşında Osmanlı devletinin karşısında yer alan devletleri kolayca ezberleyebiliriz.

SEBEPLERİ:
 1. topraklarını genişletmek istemeleri
 2. Osmanlının Trablusgarp da yenik duruma düşmesi
 3. Osmanlı'nın Balkanlarda uyguladığı yanlış politika
 4. Rusya'nın panislavizm politikasından etkilenmesi
YENİLME SEBEPLERİ:
 1. 4 cephede ayrı ayrı savaşmamız
 2. Orduda siyasi çatışma yaşanması (İttihat Teraki ve Hürriyet İtilaf Fırkası)
 3. Balkanlarda ki ordunun erken terhis edilmesi
I. Balkan savaşı ile Osmanlı'nın Balkanlar ve Ege adalarında ki varlığı sona ermiştir. Devletler Londra anlaşması imzalanmıştır.
LONDRA ANLAŞMASI - 1913

 1. Osmanlı sınırı Midye- enes hattının doğusuna çekilmiştir. Doğu Trakya, Batı trakya, Makedonya kaybedilmiştir.
 2. Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiştir ve Osmanlı devleti bu bağımsızlığı tanıyacaktır.
 3. Adaların kararını büyük devletler verecektir. Gökçeada ve Bozcaada hariç diğer adalar Yunanistana verilecetir.
Londra anlaşması ile Kamil Paşa hükümetine karşı İttihat ve Teraki partisi tarafından darbe düzenlendi. Buna Babı Ali İsyanı denir. Kamil Paşa hükümeti düşürülerek yerine Mahmut Şevket paşa hükümeti geçmiştir.

9 Şubat 2010 Salı

Trablusgarp Savaşı ve uşi Antlaşması

Savaşın Nedenleri:
 1. İtalya'nın sömürge ihtiyacı (Temel Neden)
 2. Trablusgarp'ın İtalya'ya olan coğrafi yakınlığı.
 3. Osmanlı'nın zayıf olması.
UYARI: İngiltere Trablusgarp'ın işgaline göz yummuştur. Çünkü, İtalya'yı Almanyadan ayırıp kendi tarafına çekmek istemiştir.
UYARI: Osmanlı bölgeye 5 subay görevlendirmiştir. Bu subaylar halkta Kuvayi milliyeyi uyandırmıştır. bu sayede Mustafa Kemal Derne-Tobruk'ta Kuvayi Milliye ile başarılı sonuçlar elde etmiştir.
UYARI: Trablusgarp Savaşı kuvayi milliye açısından Kurtuluş Savaşının güney cephesine benzer.
UYARI: İtalya kuvayi milliye ile başa çıkamayınca Osmanlı'yı barışa zorlamak için 12 Ada ve Rodosu işgal etmiştir. Balkan Savaşlarıda başladığı için Uşi Antlaşması (1912) imzalanmıştır.

UŞİ ANTLAŞMASI - 1912

Maddeleri:
 1. Trablusgarp ve Bingazi İtalya'ya verilecektir.
 2. Trablusgarp dini açıdan Osmanlı halifesine bağlı kalacaktır. Amaç; tekrar geri alabilmekti.
 3. 12 ada ve Rodos geçici olarak İtalya'ya verilmiştir. Nedeni; Balkan Savaşları başladığı için Yunanistanın işgalinden korumak.

Türkiye'nin Coğrafi Konumu

Coğrafi Konum: bir ülkenin bütün özelliklerini belirler.

MATEMATİK KONUM

Paralel ve Özellikleri:

180 adet paralel vardır.
En büyüğü Ekvatordur.
İki paralel arası uzaklık 111kmdir.
Kutuplara gidildikçe çap ve çevreleri kısalır.

Enlem: Bir yerin ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden belirtilmesidir. Gece-gündüz süreleri,Uzaklık,Sıcaklık,İklim,Mevsim,Toprak,Bitki,Yetiştirilen Ürünler,Gölge uzunluğu,güneşin açıcı,Gölge yönü,vs enleme bağlıdır.

Meridyen ve Özellikleri:

Başlangıç merdiyeni Greenwichten(Londra-İngiltere) geçer.
Bütün meridyenlerin uzunlukları eşittir.
Aralarında ki mesafe kutuplara gidildikçe kısalır.
Aralarındaki zaman farkı 4 dakikadır.
360 meridyen vardır.
Aynı paralel arasında ki uzaklıklar birbirine eşittir.
Aynı meridyende ki yerlerin yerel saatleri aynıdır.

Boylam: Bir yerin başlangıç meridyenine olan uzaklığıdır. Yerel saat,Ulusal saat, Güneşin doğuşu ve batışı. Türkiye ekvatorun kuzeyinde başlangıç meridyeninin doğusunda yer alır.


HARİTA BİLGİSİTürkiye de gölge boyunun en ksıa olduğu an öğle vaktidir. gölge tam kuzeyi gösterir.
Yön bulmada kutup yıldızından faydalanılır. Kutup yıldızada kuzeyi gösterir.

Harita: Yeryüzünün tamamının yada belli bir bölümünün kuşbaşı görünümünün belirlenmiş bir ölçeğe göre küçültülerek düzlem üzerine aktarılmış haline denir.
Kroki: Bir yerin kuşbaşı görünüşünün ölçek kullanılmadan kabaca çizilmesidir.
Haritalarda ölçek kullanılması ve kuşbaşı görünümü temel özelliktir.
Ölçek: Haritada ki uzunluk ve gerçek uzunluk arasındaki küçültme oranıdır. 2 çeşittir.
1. Kesir Ölçek : Harita Uzunluğu / Gerçek Uzunluk
Paydadaki rakam büyüdükçe ölçek değeri küçülür, ayrıntılar azalır,hata ihtimali çoağlır,kapsadığı alan genişler.
2. Çizgi Ölçek:  Harita üzerinde ki belli bir birimin gerçekte ne kadar olduğunu bölümlenmiş bir cetvel üzerinde gösterir.

HARİTA ÇEŞİTLERİ
Ölçeklerine Göre Haritalar:
1. Büyük Ölçekli Haritalar
Paydası küçük,dar alanları gösteren,küçültme oranı az, ayrıntının fazla ve hata oranının az olduğu haritalardır.
 1.1: Plan: 1/20.000den büyük ayrıntının fazla olduğu, şehir planlamada kullanılan haritalardır.
 1.2:Topografya Haritları: 1/20.000-1/200.000 ormancılık,madencilik,jeolojik çalışmalar gibi arazi kullanımı için kullanılan haritalardır.
2.Küçük Ölçekli Haritalar
1/500.000den küçük ayrıntının az olduğu haritalardır. Duvar yada atlas haritaları buna örnektir. Küçük ölçekli haritalarda payda büyük,küçültme oranı fazla,ayrıntı az ve hata orasnı fazladır.Geniş alanları gösterir.
Kullanım Alanına Göre:
1. Genel Haritalar
1.1: Fiziki Haritalar: Yeryüzü şekillerini gösterir.Yeryüzü şekileri hakında bilgi edinilir, porfil çıkarılıp, eğim ölçülür. Topografya haritalarıda fizikidir.
1.2: Siyasi Haritalar: Ülke ve il sınrılarını gösterir. Matematik konum,yön belirleme,uzunluk ve alan ölçümlerinde siyasi ve fiziki haritalardan yararlanılır.
2.Özel Haritalar:
Fizik ve siyasi harita dışındaki haritlardır. Turizm,deprem,ulaşım vs gibi haritalardır.


NOT: h,Harita Bilgisi ile ilgili eksik bilgiler yer almaktadır. İlerleyen günlerde aktarlacaktır.


29 Ocak 2010 Cuma

TBMM'nin Oluşumu - Seçimler

TBMM'nin Seçimlerinin Yenilenmesi

1)TBMM'nin görev süresini doldurması.
2)TBMM'nin erken seçim kararı alması.
!!!TBMM istediği zaman erken seçim kararı alır.
3)Cumhurbaşkanı TBMM seçimleri yenileyebilir.
!!!Cumhurbaşkanı seçimleri yenileme kararı alırken meclis başkanından görüş alır.
!!Yeni meclis seçilene kadar eski meclis görevine devam eder.
- Başbakanın istifası üzerine yeni bir hükümetin kurulamaması durumunda.
-Düşürülen bir hükümetin yerine 45 gün içinde yeni bir devletin kurulması.
-Kurulan hükümetin meclisten güvenoyu alamaması.

TÜRKİYE DE SEÇİMLERDE UYGULANAN İLKELER

1) Tek Dereceli Seçim: Halkın milletvekillerini doğrudan seçmesidir. 1946dan beri uygulanıyor.
2)Genel Oy: Dil,din,ırk,mezhep,cinsiyet,gelir,öğrenim durumu gözetmeksizin bütün vatandaşlar seçimlerde oy kullanmalıdır.
3)Eşit Oy: Herkesin oyu 1 oya eşittir.
4)Gizli Oy: Seçmenlerin oylarını saklı kullanmasıdır. 1950den ebri kullanılmaktadır.
5)Açık Sayım veDöküm: Oyların kamu huzurunda sayılmasıdır. 1950den beri
6)Serbest Seçim: Seçimlerin hiçbir baskı altında olmaksızın özgür bir ortamda yapılması.

GENEL SEÇİMLER

- Genel seçimler 4 yılda bir yapılır. Sadece milletvekilleri seçilir.
- % 10luk ülke barajı uygulanır.(Dhant Sistemi- 1982 anayasası ile belirlenmiştir.)
- Listeli usül uygulaması vardır.
- Türkiye de bir ilin kaç milletvekili çıkaracağına Yüksek Seçim Kurulu karar verir.
- 85 adet seçim bölgesi vardır. 550 adet milletvekili seçeriz. (1995 yılından beri uygulanmakta)
- Genel seçimlerden önce Adalet, Ulaştırma ve İç İşleri Bakanları görevlerinden çekilirler. Yerlerine tarafsız kimseler atanır.
- Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler 1 yıl içinde  herhangi bir seçim varsa o sçeimde uygulanmaz.
- Genel seçimler ve yerel seçimler arasında 1 yıldan az süre var ise; iki seçim birleştirilir.

MİLLETVEKİLİ SEÇİLME YETERLİLİĞİ

1- T.C. vatandaşı olmak.
2- En az 25 yaşını doldurmuş olmak.
3- En az ilkokul mezunu olmak. (İlköğretim doğru cevap değildir)
4- Yükümlü olduğu askerlik görevini yapmış olmak yada muaf olmak.
5- Kısıtlı olmamak.
6- Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak.
7- Taksirli suçlar hariç toplam 1 yılı aşan hapis cezası almamış olmak.
8- Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak.

NOT: Milletvekilliğine aday olan kamu çalışanalrı görevlerinden çekilmek zorundadır. Fakat kamu işçilerinin böyle bir mecburiyeti yoktur.

Görevine Geri Dönemeyecek Olan Kişiler:
- Yüksek Yargı Organlarının Üyeleri
- Emniyet Mensupları
- T.S.K mensupları
- Hakimler ve Savcılar

Milletvekilliğinin Düşmesi

Kendiliğinden Düşmesi: TBMM kararı olmaksızın olan düşmelerdir.
 1. Ölüm ve gaiplik
 2. Milletvekilinin cumhurbaşkanı seçilmesi
 3. Milletvekilinin kısıtlı hale gelmesi
 4. Milletvekilinin kesin hüküm giymesi
 5. Milletvekilinin partisinin kapatılmasına eylem ve söylemleriyle sebep olması.
Milletvekilliğinin TBMM Kararı İle Düşmesi
 1. Milletvekilinin istifa etmesi
 2. Milletvekilinin meclis çalışmalarına 1 ay içersinde 5 birleşim izinsiz yada mazeretsiz olarak katılmaması.
 3. Milletvekilliğine bağdaşmayan bir görevi sürdürmekte ısrar etme
NOT: Milletvekilliği düşürülen ve dokunulmazlığı kaldırılan kişi bunun iptali için 7 gün içinde Anayasa Mahkemesine başvurabilir.(Yalnız TBMM kararı ile düşürülmelerde geçerlidir) Mahkeme bunu 15 gün içinde karara bağlar.

YASAMA DOKUNULMAZLIĞI

Seçimlerden önce veya sonra bir suç işlediği idda edilen milletvekili TBMM kararı olmadıkça göz altına alınamaz, sorguya çekilemez,tutuklanamaz ve yargılanamaz.
Yasama dokunulmazlığı milletvekillerini hukuk davalarına karşı korumaz, işlediği fiillerde zaman aşımı söz konusu değildir.Dokunulmazlık mutlak değil, geçicidir. Eğer isterse TBMM tarafından dokunulmazlık kaldırılabilir.
2 durumda yasama dokunulmazlığı işlemez:
1- Ağır ceza gerektiren suç üstü hali
2- Soruşturulmasına seçimlerden önce başlanmış olması koşulu ile "devletin ülkesi ve milletiyle, bölünmez bütünlüğüne yönelik faaliyetler"

ARA SEÇİMLER

İki genel seçim arasında TBMM üyeliklerinde boşalma olması durumunda yapılan seçimlere denir. Ara seçimler yalnız boşalmaların  gerçekleştiği illerde veyalnız boşalan milletvekili sayısı kadar yapılır.
- İki genel seçim arasında yalnız 1 ara seçim yapılabilir.
- Genel seçimlerden 30 ay geçmedikçe ara seçim  yapılamaz.
- Genel seçimlere 1 yıl kala ara seçim yapılamaz.
-Meclis üye tamsayısının en az %5i kadar bir boşalma olursa ara seçim yapmak zorunludur. Bu durumda 30 ay şartı aranmaz ama 1 yıl şartı aranır.
-Bir ili yada bir seçim çevresini temsil eden hiç milletvekili kalmazsa ara seçim yapmak zorunludur. Bu durumda 30 ay ve 1 yıl şartı aranmaz.

YEREL SEÇİMLER

- 5 Yılda bir yapılır.

Yerel seçimlerde doğrudan halk tarafından seçilenler:
1) Belediye Başkanı
2) Belediye Meclis Üyeleri (Büyükşehir MEclis Üyeleri HARİÇ)
3) İl Genel meclisi
4) Muhtarlar
5) Köy ihtiyar heyeti

SEÇİMLERDE OY KULLANMAYACAKLAR
1- T.C vatandaşı olmayanlar (Çifte vatandaşlar oy kullanabilir)
2- 18 yaşından küçükler oy kullanamaz.
3- Kısıtlılar oy kullanamazlar.
4- Askeri öğrenciler oy kullanamaz.
5- Silah altında ki er ve erbaşlar.
6- Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç,ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamaz.
NOT: Tutuklular, göz altındakiler  ve sorgulanlar oy kullanır.

YÜKSEK SEÇİM KURULU - YSK

 • 1961 Anayasası ile kurulmuştur.
 • YSK üyelerini Yargıtay ve Danıştay seçer. Kendi üyeleri arasından seçilir. 7 asil+ 4 yedek= 11 üyeden oluşur.
 • YSK,seçimlerin genel yönetimi, işleyişi ve düzeninden sorumludur.
 • YSK, seçim sonuçlarına yapılan itirazları inceler ve karara bağlar.
 • YSK, kararlarına yargı yolu kapalıdır.
 • Seçimlerde illerin çıkaracağı milletvekili sayısını blirler.
 • Bir kişinin seçimlerde milletvekili  yada başkan adayı olup olamayacağına YSK karar verir.
!!!YSK yüksek mahkeme değildir.

28 Ocak 2010 Perşembe

1982 Anayasası

* 1982 Anayasası  bir kurucu meclis tarafından hazırlanmıştır.
Kurucu Meclis: Devlet kuran yada anayasa hazırlayan meclise denir.

* 1982 Anayasası halk oyuna sunulmuştur. İlk halk oyuna sunulmuş anayasa 1961'dir.
* 1982 anayasası kazuistik ve sert bir anayasadır.
Kazuistik Anayasa: Uzun ve ayrıntılı hükümlerden oluşur.
Sert Anayasa: Maddeleri zor usullerle değiştirilebilen anayasadır.


1982 Anayasasında Değiştirilemeyecek Hükümler
Anayasamızın aşağıdaki ilk 3 maddesi değiştiremeyeceği gibi değiştirilmesi teklif dahi edilemez.(4. Maddede belirlenmiştir.)

1. Madde: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
2.Madde: T.C. Atatürk milliyetçiliğine bağlı, insan haklarına saygılı,laik,demokratik, sosyal bir hukuk devletidir.
3.Madde: T.C. vatanı ve milleti ile bölünmez bir bütündür. (Üniter Devlet: Tek ülke,tek devlet ve tek egemenlik) Başkenti Ankara, Dili Türkçedir. Milli marşı İstiklal Marşıdır. Bayrağı kırmızı üzerine ay-yıldızlı bayraktır.


Yasama İle İlgili İlkeler
         Yasama---> TBMM
1) Yasamanın Genelliği İlkesi: TBMM her konuda ve en ince detaya girerek inceleme yapılabilir.
2) Yasamanın Asliliği (İlkelliği): TBMM araya hiçbir kurum girmeden, doğrudan yasama yetkisini kullanır.
3) Yasamanın Devredilemezliği: TBMM yasama yetkisini hiçbir koşul ve durumda başka bir kuruma devredemez.
Tek istisnası, Kanun Hükmünde Kararnamelerdir.


1982 Anayasasında 2007 yılında yapılan değişiklikler:

- TBMM seçimleri 4 yılda bir yapılır.
-Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir.
-Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl, 2 kez seçilebilir.
-TBMMnin yapacağı seçim ve tüm işlerde üye tamsayısının en az 1/3 ile toplanır. Karar yeter sayısı 1/4dünün 1 fazlasından (139) az olamaz.

27 Ocak 2010 Çarşamba

Yazım Kuralları

Şey Sözcüğünün Yazımı: İstisnasız daima ayrı yazılır.

Her şey senin için.
Bir şey söyle.

Her Sözcüğünün Yazımı: Sadece herhangi ve herhalde sözcükleri bitişik, diğerleri ayrı yazılır.

Her an, her yerde, her gün, her şey

Bugün Sözcüğünün Yazımı: İçinde bulunan günü anlatıyorsa bitişik, bir tarihi işaret ediyorsa ayrı yazılır.

Bugün hava sıcaktı.

O bu günü  asla unutmaz.

Bir takım Szöcüğünün Yazımı: Bazı anlamına geliyorsa bitişik, değilse ayrı yazılır.

Birtakım sorunlarım var.
Bir takım elbisede bana al.

De'nin Yazımı:
Hal Eki Olan de: Çıkarıldığından anlam bozuluyorsa bitişik yazılır.
Evde un kalmamış.
Bağlaç Olan de: Çıkarıldığında anlam bozulmuyorsa ayrı yazılır.
Ben de seni özledim.

Ki'nin Yazımı:

İlgi Zamiri Olan ki: Bitişik yazılır, çoğul eki alabilir. -ınki, -inki şeklinde yazılır.
Seninki yine derse girmedi.
Sıfat Zamiri Olan ki: Bitişik yazılır. İsimden önce gelir.-deki, -daki şeklinde yazılır. Hangi sorusuna cevap verir.
Karşıdaki dükkan satılmış.
Bağlaç Olan ki: Ayrı yazılır, açıklama amacı taşır.
Konya ki başkent olmuş şehir.
Not: Bazı bağlaç olan kiler bitişik yazılır. Sanki,meğerki,oysaki,çünki,belki,....

Kısaltmaların Yazımı

*Sözcüklerin başharflerinin alınmasıyla yapılan kısaltmalardır.
*Daima büyük harfle yazılır.
*Kısaltmanın sonuna gelen ek, kısa okunuşa uygundur.
*Küçük harflerle kısaltma yapılmışsa uzun okunuşa uygun ek gelir.

TDK'nin
SSK'nin
14.yy da
14. YY de

Satır Sonlarına Sığmayan Cümleler

*Asla satır sonunda yada altında tek harf bırakılmaz.
*Bileşik sözcükler ulamadan yada heceden ayrılır.
*Özel isimler sadece kesme ile ayrılır.

Duygu ve Düşünce Cümleleri

1)Hayıflanmak: Keşke dediğimiz herşeyi kapsayan cümlelerdir.

Keşke okula gitseydim.

2)Yadsımak: İnkar etmek.

Bunu ben mi söylemişim?

3)Yadırgamak: Alışamamak.

Bu kentte parasızlığada alıştık.

4)Kanıksamak: Aşırı alışmak.

İşimi kanıksamaya başladım.

5)Salık verme: Öğüt verme.

Eline,diline,beline sahip ol.

6)Yakınma: DErt yanmak.

Buraya kadar gelmişte bize uğramamış.

7)Varsayım Cümleleri: say ki, varsayalım ki, tut ki, farzeet ki, düşündüm ki... şeklinde oluşan cümlelerdir.

Farzet ki sana aşığım.

8)Aşamalı durum: Değişerek görünüm kazanmadır. Gittikçe,giderek,arttıkça gibi sözcüklerle yapılır.

Ayşe'nin pamuk elleri tarlada çalışmaktan nasır tuttu.

Anlatım Nitelikleri

1) Öznellik: Kanıtlanamayan kişiden kişiye değişen anlamdır.

Konya güzel bir şehirdir.

2)Nesnellik: Kanıtlanması kişiden kişiye değişmeyen anlamdır.

Deniz suyu tuzludur.

3)Doğrudan Anlatım: Sözün hiç değiştirilmeden aynen aktarılması. Doğrudan anlatımda cümlenin donunda "dedi" kelimesi geçer.

4)Dolaylı Anlatım: Sözün yorumlanarak aktarılması. Cümlenin sonunda söyledi,ifade etti,belirtti,vurguladı gibi kelimeler geçer.

5)Açıklık: Cümlenin tek bir anlama gelmesi.

Onun çocuklarını gördüm.

6)Duruluk: Gereksiz sözcük kullanılmaması.

Sana gizli bir sır vereyim. Cümlede ki gizli kelimesi gereksizdir. cümlenin doğru yazımı "Sana bir sır vereyim"  olacaktır.

7)Yalınlık: Sanatlı söyleyişten,,mecazlardan ve süsten uzaktır. Yalın olmayan cümlelerde cümle anlamına katkısı olmayan sıfatlar vardır.

İçinde binlerce canlının bulunduğu deniz bazen yeşil, bazen mavi.
                    Sıfat

Yalın hali: Deniz bazen yeşil, bazen mavi.

8)Tanımlama:  Bu nedir? kimdir? sorusuna devap verir.

Öğretmen herşeyi bilendir.

9)Üslup: Yazarın dil ve anlatım özelliğidir.

Köy yaşamını köylülerin diliyle aktarıyor, yazar.

10)Özgünlük: Farklılık ve başkasında olmayan tarzdır.

11)Karşılaştırma: Çok, fazla, en, kadar, daha gibi sözcüklerle yapılır.

Cümlede Anlam

1) Olumsuz İfadeyi Olumlu Yapma

Yarına yaslanamayan sanatçı ölümsüzleşir. Olumlusu: Yarına yaslanabilen sanatçı ölümsüzleşir.

2) Mecaz Anlamlı İfadeleri Yorumlama

Şiire yaşlı bir şair gibi başlamalı ve şiiri genç bir şair gibi sürdürmelidir.

Yaşlı bir şair: tecübeyi ifade eder. genç bir şair derkende dinanizmi ifade eder.

Yorumlanmış hali: Şiir tecrübe ve dinanizm ister.

26 Ocak 2010 Salı

II.Meşrutiyet Dönemi - 1908

Denge politikası gereği Osmanlı Almanya'ya yaklaştı. İngiltere buna tepki gösterdi. Osmanlı-Alman yakınlaşmasına karşın rusya ile Reval Sözleşmesini imzaladı. II. Abdülhamit'in yönetime tek başına egemen olması İttihat ve Teraki Partisinin kurulmasına neden oldu. İttihat ve Teraki Partisi ilk siyasi partidir.
İttihat ve Teraki Partisi, devletin karşılaştığı sorunların Meşrutiyetle çözüme kavuşacağına inandılar. Bu yüzden ENver Paşa ve arkadaşları 1907de yapılan Reval Görüşmelerinden sonra Makedonya da meşrutiyetin kurulması için isyan etti. Bunun üzerine II. Abdülhamit anayasayı yeniden yürürlüğe koymuştur. Böylece II.Meşrutiyet tekrar ilan edilmiştir.

II. Meşrutiyetin İlan İle; İlk kez çok partili hayata geçilmiştir.
* Ahrar Fırkası : İlk muhalefet partidir.

Reval Görüşmelerinde (İngiltere-Rusya) Osmanlıyı paylaşmak istemesii İttihat ve Teraki Cemiyetinin baskıları II. Meşrutiyetin ilan nedenleridir.

II.Meşrutiyetin ilanından sonra 3 toprak kaybı yaşanmıştır.
1)  Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti.
2) Avusturya-Macaristan - Bosna Herseği ülkesine kattı. (İsyan Etmişlerdir)
3) Yunanistan'da Girit adasını topraklarına katmıştır.(İsyan Etmişlerdir)

Meşrutiyeti yıkıp, monarşiye dönmek isteyen  II.Abdülhamit Avcu taburunu kendine çekerek isyan çıkarmıştır. İsyanın adı 31 Mart Vakası olarak geçer. Bu isyan Türk tarihinde rejime yönelik ilk ayaklanmadır. İsyanı Hareket ordusu bastırmıştır.İsyanın bastırılma nedeni; meşrutiyeti,demokratik rejimi ve yenilikleri korumaktır.
31 Mart Vakasından sonra II.Abdülhamit tahtan indirilmiştir. Yerine V.Mehmet Reşat geçmiştir. Daha sonra anayasa da (Kanuni Esasi) bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan en önemli değişiklik; hükümdarın yetkilerinin kısıtlanması ve kanun üstünlüğü ilkesinin pekiştirilmesidir.

İstibdat Dönemi (baskı dönemi)

Meclisin süresiz tatil edilmesi ile beraber, II. Abdülhamit devlet idaresini otoriter bir şekilde yürütmek için II.Meşrutiyet'in ilanına kadar halkı yönettiği dönemdir.

İstibdat Döneminde:

* Anayasa ve meclis yer almaz sadece padişahın idaresi vardır.
* Baskı, sansür ve sürgün yer almıştır.
* Jurnalcilik (İstihbarat) faaliyetleri başlamıştır.
* Memleket sandıkları Ziraat Bankasına çevrilmiştir.
* Milli itibar bankası kurulmuştur.
* Duyunu Umumiye kuruldu (1881).
* Mecelle  uygulamaya konuldu. (*Tanzimat döneminde hazırlanmaya başlanmıştı)

Kanuni Esasi - 1876

Türk Tarihinin ilk ANAYASA'sıdır.

Maddeleri:

1) Osmanlı halkı din, dil,ırk, mezhep ayrımı yapılmaksızın eşittir ve eşit oy hakkına sahiptir.
2) Sadece erkekler oy kullanabilecektir.
3) Kanun yapma yetkisi meclise aittir ama son söz padişahtadır.
4) Hükümet padişaha karşı sorumlu olacaktır.
5) Padişahın sürgün etme yetkisi vardır.
6) Meclisi açma-kapatma yetkisi padişaha aittir.
7) Padişahın yanında 2 tane meclis yer alacaktır.
    a)Ayan Meclisi : Padişahın atayacaktır ve süresiz görev yapacaklardır.
    b)Mebusan Meclisi: Halk tarafından 4 yılda bir seçilecektir.

Demokratikleşme sürecinde Osmanlı devletinde ilk kez rejim değişikliği yapılmıştır.
Halk ilk defa seçme seçilme hakkına ship olmuştur.
Halka ilk kez temsil hakkı verilmiştir.
Osmanlıcılık fikri resmiyet kazanmıştır.

Meclis; 93 Harbinde alınan yenilgi gerekçesi ile süresiz tatil edilmiştir.

I.Meşrutiyet Dönemi

Meşrutiyet= Hükümdar + Anayasa + Meclis (Parlamento)

Tanzimat ve Islahat fermanları ile Osmanlı amaçladığı hedeflere ulaşamamıştır. avrupalı devletlerin iç işlerine karışmalarının da önlenememesiyle Osmanlı Devleti dağılma sürecini hızlandırmıştır.
II. Mahmut döneminde, Avrupa'ya gönderilen öğrenciler tarafından kurulan "Genç Osmanlılar" adlı aydınlar grubu Tanzimat hareketleri ile ülkenin kurtulacağına inanmadığından  Abdülaziz'i tahtan indirerek yerine V.Murat getirildi. V.Murat'ın rahatsızlığı sebebi ile yerine Meşrutiyeti ilan edeceğini söyleyen II. Abdülhamit geçmiştir. 23 aralık 1876'da da Meşrutiyet ilan edilmiştir.
Hemen sadram Mithat Paşa başkanlığında ki encümen Kanuni Esasiyi hazırlamıştır.

Tanzimat Dönemi (1839-1876)

Dönemim Padişahları:

I.Abdülmecit
Abdülaziz
V. Murat

Yenilikler:

1) Tanzimat ve Islaht Fermanı bu dönemde ilan edilmiştir.
2) İlk dış borç Abdülmecit zamanında 1854 yılında alınmıştır.
3) İlk kağıt para (Kaime) basılmıştır.
4) Süveyş Kanalı açılmıştır.
5) İlk Osmanlı bankası açılmıştır.
6) İlk yabancı destekli banka açılmıştır.
7) İlk özel gazete olan Tercüma-ı Ahval çıkarılmıştır.
NOT: II. Mahmut döneminde ilk Resmi Gazete çıkarılmıştır.
8) Telgraf teşkilatı kurulmuştur.
9) Dar-ül Fünun (İstanbul Üniversitesi) açılmıştır.
10) dar-ül Muallim (Öğretmen Okulu) Açılmıştır.
11) Arazi kanunnamesi (özel mülkiyet) 1858 yılında yayınlanmıştır.
12) İlk medeni kanun olan Mecelle hazırlanmaya başlanmıştır.

Islahat Fermanı

Padişah Abdülmecit tarafından 1856  yılında ilan edilmiştir. Islahat fermanı, Tanzimat fermanının devamı niteliğindedir. Islahat fermanında gayrimüslime geniş haklar tanınmış, Müslümanlar için her hangi bir yenilik yapılmamıştır.
Islahat fermanının ilan edilme nedenlerinden biri, Paris Barış Konferasında Avrupalı devletlerin desteğini almak istemeleri.

Tanzimat ve Islahat Fermanı Arasında ki Farklar:
1) Tanzimat fermanında genele haklar tanınırken, Islahat fermanında gayrimüslime haklar tanınmıştır.
2) Tanzimat fermanı hazırlanırken Avrupa devletlerin müdahalesi söz konusu değil iken, Islahatta Avrupalı devletlerin müdehalesi ile karşılaşılmıştır.
3) Tanzimatta eğitim ile ilgili bir haktan bahsedilmemiştir. Islahat fermanında "Gayrimüslimler isterlerse okul açabileceklerdir" maddesine göre eğitim ile ilgili hak verilmiştir.

Maddeleri:
1) Gayrimüslimlerde şirket kurabileceklerdir.
2) Gayrimüslimlerde devlet memurluklarına atanıp, memur olabileceklerdir.
3) Gayrimüslimlerde isterse okul açabilecektir.
4) Gayrimüslimlerde İl Genel Meclislerine üye olabileceklerdir.
5) Gayrimüslimler isterlerse askere gitmeyecekler fakat yerine maddi bedel ödeyeceklerdir.
6) Gayrimüslimlere küçük düşürücü söz ve deyim kullanılmayacaktır.

25 Ocak 2010 Pazartesi

Tanzimat Fermanı (Gülhane-i Hattı Humayn)

Abdülmecit tarafından dahiliye nazırı Mustafa Reşit Paşa ile ilan edilmiştir. Tanzimat fermanı 1839 tarihinde Abdülmecit tarafından ilan edilmiştir. Fermanın yayınlanmasıyla I. Meşrutiyet'in ilanına kadar geçen döneme Tanzimat Dönemi denir.

İlan Nedenleri:
1) Milliyetçilik akımı isyanları engellemek için
2) Osmanlıcılık akımı ile imparatorluğun çöküşünü engellemek
3) Avrupa devletlerinin iç işlerine müdahalesini engelleyip, desteğini almak
    * Tanzimatta : Mısır meselesini halletmek
    *Islahatta : Paris anlaşmasına hazırlık
    *Meşrutiyette : İstanbul Tershanesi Konferasında Avr. Devletlerinin desteğini almak

Maddeleri:
1) Halkın can,mal ve ırz güvenliğini devlet güvencesi altında olacaktır.
2) Herkes askerlik yapacaktır. [Askerlik vatan hizmetine dönüşmüştür]
3) Herkesten gelirine göre vergi alınacaktır.
4) Kanun önünde herkes eşit sayılacaktır.( Nizamiye Mahkemeleri Kuruldu)
5) Mal, mülk sahibi olup, miras bırakabilecektir. ( Müsadere Kalktı) [Vatandaşın mülkiyet hakkı devlet güvencesine alınıştır.]
6) Rüşvet ve iltimas kaldırılacaktır.
7) Bu kanunlara başta padişah herkes uyacaktır. [ Bu maddeyle padişahın yetkileri kanunla sınırlandırılmıştır]

Önemli: Fermanın getirdiği en büyük yenilik, her gücün üstünde kanun vardır ilkesi benimsenmiştir. Kısaca; hukuk üstünlüğü benimsenmiştir.

Not: Bu maddeler bu kadarla sınırlı değildir. Sadece önemli olanlar not tutulmuştur.

!!! Müsadere Usulü:  Osmanlıda ölen devlet adamların mallarına el konulmasdır.

Sened-i İttifak

II. Mahmut ve ayanlarla 1808 arasında imzalanan anlaşmadır. Senedi İttifak ile padişahın yetkileri kısıtlanmıştır. Böylece; Osmanlıda demokratikleşme süreci başlamış oldu.
Senedi İttifakın milliyetçilik akımı ve Avrupalı devletlerle ilgisi yoktur.
Dönemim sadrazamı: Alemdar Mustafa Paşadır.

Maddeleri:
*Bu sözleşme ile devlet ayanların varlığını kabul etmiş oldu.
*Ayanlar devlet otoritesini kabul ederek, verilen emirlere uyacaklardır.
*Ayanlar yapılan ıslahatlara bağlı kalacaklar ve kendi bölgelerinde ki halka adaletli davranacaklardır.
*İstanbul'da her hangi bir ayaklanma çıkarsa ayanlar isyanı bastırmaya yardımcı olacaklardır.

Önemi:
*Osmanlı tarihinde feodal anlayışın sebep olmasını sağlayan belgedir.
*Ayanların varlığını tanınarak hukuki hale getirilmesi.
*Osmanlı Devleti' nin ayanlara söz geçiremeyecek kadar güçsüz olduğunun göstergesidir.
*Osmanlıda ilk defa padişah kendi dışında ki bir gücü(ayanları) kabul etmiştir.
*Nizamı Cedit yerine Sekban-ı Cedit adlı yeni bir ocak kurulmuştur.

Ayan  : Bir şehrin ileri gelenleri. Esnaf ve ailelerden oluşan kişiler.
Feodal: Derebeylik sistemidir. toprak ve üzerinde yaşayanları tek bir kişinin malı saymaktır. MErkeziyetçi olmayan yönetim biçimidir. (Osmanlı Senedi İttifak ile ayanların varlığını tanıdığı için feodal bir yapıya dönüştürmüştür.)

Kpss İçin online Kaynaklar

Daha önce diğer blogumda yayınlamış olduğum Memurlar.netten İdealist arkadaşımın hazırladığı link kaynağı.

http://www.ekolhoca.com/

http://www.kpssciyiz.biz/wordpress/

http://kpssdershanesi.blogcu.com/kpss-tarih-dersi-icin-harika-sunumlar_23893191.html

http://www.slayturk.com/lise-ders-slaytlari/cografya-cografi-konum-slayti-sunum/

http://www.yeryuzu.com/cografya.htm

http://cografyadersanesi.blogspot.com/2009/06/cografya-sunumlar-slayt.html

http://www.edebiyatogretmeni.net/ders_sunulari.htm

http://www.egitimportali.com/cografya.php?sayfa=sunumlar

http://www.kadimdostlar.com/OSYM_Sinavlari_Cikmis_Sorular_Testler_Rehberlik_f37/KPSS_A_ve_KPSS_B_Ders_Notlari_ve_Cikmis_Sorular_Download_indir_t15603.html

http://www.kadimdostlar.com/OSYM_Sinavlari_Cikmis_Sorular_Testler_Rehberlik_f37/KPSS_A_ve_KPSS_B_Ders_Notlari_ve_Cikmis_Sorular_Download_indir_t15603.html

http://www.ogretmen.info/sunumlar&sayfa13.asp

http://www.cografyam.net/index.php?showtopic=13502

http://www.bilgipasaji.com/forum/yardimci-kaynaklar-489/73358-kpss-dokumanlari.html

http://www.kpssonline.com/dersler.php

http://kpssdershanesi.blogcu.com/kpss-tarih-dersi-icin-harika-sunumlar_23893191.html

http://www.sokrates.com.tr/

http://www.hepsibeles.net/orjinal-ve-ozgun-kpss-dokumanlari-burada-t-4626.html

http://www.sosyalbilimler.biz/

http://www.ogretmen.info/sunumlar_turkce.asp

http://rapidshare.com/files/275238999/KPSS_-_GUNCEL_BILGILER.doc.html

http://www.derszamani.net/Kaynak: *İDEALİST*

Ders Çalışamıyorsanız, Çalışmayı Bilmiyorsanız!!!

Ben de dahil hepimizin yakındığı konulardan biridir ders çalışamamak. Zaten bu blogu oluşturma sebeplerimden biride buydu!
Ya çok yorgun oluruz, ya vaktimiz olmaz ya işimiz olur. Kısaca ders çalışmamak için çok bahanemiz olur. Eğer çalışan iseniz ; işten vakit olmuyor dersiniz. Haklısınız iş ile ders çalışmayı yürütmek gerçekten zor ama ideallerinize ulaşmak uğruna fedakarlık edip, biraz çaba harcamak gerekir dimi?
Benim gibi her daim yukarıda saydığım bahaneleri buluyorsanız kendinizi gaza getirmek için elinizden geleni yapın. Geceleri vicdan muhasebesi yapın. İşsizim, az maaş alıyorum, hakkımı alamıyorum, okudum ama mesleğimi icra edemiyorum gibi kendinize uygun olan seçenekleri kullanarak vicdanen kendinizi rahatsız edin:) İçiniz her gün ders çalışmadığınız için yansın ki, bir gün bundan bunalıp ders çalışmaya başlayın.

Ders çalışmayı eğlenceli hale getirerek daha çok yol alabilirsiniz. Günlük programlar ve çizelgelerde çalışmanızı kolaylaştırcaktır. Eğer dershaneye gidiyorsanız kursta ayrı bir deftere not tutup evde temize çekmek sizin tekrar yapmanızı sağlayacaktır. Tekrarınızı yaptıktan sonra, konuyla alakalı elinizdeki kaynaklardan soru çözün. Aslında tek tekrar yeterli olmuyor, her konu bitiminden sonra öncekilerle beraber tekrar yapmak ilerleyen dönemlerde zor olsada size çok büyük faydası olacaktır.
Bütün hobilerinizden, arkadaşlarınızdan kısaca eğlendiğiniz herşeyden kopup ders çalışmak zorundasınız yada zorundayız!!! Çünkü yıllar geçtikçe Kpss sınavına ümit bağlayıp, çok çaba sarfeden güçlü rakiplerimiz var.
Eğer başarmak istiyorsak klasik bir cümle ama önce inanmalıyız ve gerçekten istemeliyiz yoksa hedefe ulaşmamız mümkün olmayacaktır.
Ki benim bu sınava 2. kez hazırlanışım, daha öncekinde hiç çalışmamış ve istememiş olduğumun farkındayım. Şuan hem işte çalışıp hem ders çalışmak için kendimle büyük bir savaş halindeyim. Gündüzleri işyerinde olduğum için pek vaktim olmuyor eve gittiğimde yorgunluktan başımı kaldıramıyorum ama sürekli içimden çalışmalıyım telkinlerinde bulunuyorum. Hiç bişey yapasam bile, gözümü kapatıp neler öğrendiğimi hatırlayıp, içimden küçük tekrarlar yapıyorum. Kitap okuyorum hem okuma hızımın gelişmesi için hemde okuduklarımı kolayca anlayabilmek için....Henüz test çözme aşamasında değilim. Çünkü işlediğimiz fazla bir konu yok ama konular azken sık sık tekrar yapıyorum özellikle Tarih'te! Matematiksel olarakta çok zayıfım onun içinde sürekli soru çözmeye çalışıyorum ama yapamadığımda canım sıkılıyor ve hemen pes ediyorum, sakın siz böyle yapmayın. Bu konu böyle uzar gider. Fazla vakit kaybetmeden ders çalışmaya başlamalıyız..

Bu Blog Neden Açıldı?

Bu blogu açma sebebim,öğrendiklerimi burada tekrar ederek, benim gibi muzdariplere faydamın dokunmasını sağlamak! İnanın başka bir amacım yok. Sadece bloga yazı yazmayı seviyorum diğer blogumda bu tür  konulara değinmek baş ağrıtacağından böyle bir karar aldım.
Kpss Günlüğünde neler mi yazacağım? Kursa gittiğim günlerde öğrendiklerimi buraya, ders ders, konu konu aktaracağım. Hangi kaynaklardan neler çalışıyorum onları yazacağım. Hatalı bilgilendirmelerim olabilir sonuçta bende öğrendiklerimi paylaşacağım.
Tamamen bilgi ağırlıklı olmasını ümit ediyorum.Bu uğurda çaba harcayan herkese bol şans ve sabır diliyorum.

LinkWithin