8 Mayıs 2010 Cumartesi

Matematik Videolu Konu Anlatımı

Bu sitede matematiği çok güzel anlatan bir hoca var. Matematikte problemi olan arkadaşların burayı takip etmelerini öneririm. Sıfır seviyeden anlatıyor, umarım size de faydası olur.

20 Nisan 2010 Salı

Duyuru

Zaman kısaldıkça buraya not eklemekte zorlanıyorum. Beni takip eden arkadaşların buraya aktarılmasını istediği konunun başlığını mail atarak bana bildirirlerse, bende kısa bir süre içinde o konuyla ilgili buraya not girişi yapacağım.
Örneğin; coğrafyada karadeniz bölgesinde taklındınız. Hemen bana mail atıyorsunuz bende ertesi günü o konuyla ilgili tuttuğum notları buraya aktarıyorum.

Bol soru çözmeniz ve çalışma azminizin eksik olmaması dileğiyle...
herkese başarılar

16 Nisan 2010 Cuma

Yüksek Mahkemeler

YÜKSEK MAHKEMELER


1.ANAYASA MAHKEMESİ:

Cumhurbaşkanı tarafından atanan 11 asıl, 4 yedek üyeden oluşur.

Görevleri: Kanunların ,kanun hükmünde kararna_ melerin ve meclis iç tüzüğünün şekil ve esas bakımından anayasaya uygunluğunu denetler.

Siyasi partileri yargılar.

2.DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ:

Asker ve sicil hakimlerinden oluşur. Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmaya yönelik suçlara bakmakla görevlidir.Kararları Yargıtay temyize götürülebilir.

3.DANIŞTAY

Hükümetin yüksek bir danışma organı, aynı zamanda bir yüksek mahkemedir.

Danıştay üyelerinin ¾ ü hâkimler ve savcılar yüksek kurulu, ¼ ü de cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Danış_ tayda iki idari, on yargı olmak üzere on iki daire vardır.

Görevleri:

1. Başbakan ve bakanlar kurulunca gönderilen kanun tasarıları hakkında görüş bildirmek,

2. Tüzük tasarılarını incelemek,

3. İdari uyuşmazlıkları çözümlemek,

4. Üniversiteler arası kurul kararlarına,

5. İptal ve tam yargı kararlarına ilk derece mahkeme olarak bakar.
4.YARGITAY


Üyeleri, hâkimler ve savcılar kurulunca seçilir.

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir mahkemeye bırakmadığı kararların SON İNCELEME (TEMYİZ) yeridir.

İlk derece mahkemeleri Yargıtay’ın kararına uymak zorundadırlar.

Kanunda gösterilen bazı davalara Yargıtay, ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

Ceza ve hukuk olmak üzere iki bölümü vardır. Her bölüm bir başkan ve dört üyeden oluşur.

5.ASKERİ YARGITAY

Askeri mahkemelerce verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Ayrıca sıkıyönetim mahkeme_ lerince verilen kararların temyiz incelemesini de yapar.

Üyelerini cumhurbaşkanı seçer.

6.ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ

Askeri ve sivil üyeleri vardır.

Her boş üyelik için gösterilen üç aday arasından bir aday üye olarak cumhurbaşkanınca seçilir.

Mahkeme hem iptal hem de yargı davalarında bakar.

Askeri kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin yönetim ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimi mahkemesidir.

7.UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

Adli, idari ve askeri yargı yerleri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözer.

Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi yargılarından oluşan karma bir kuruluştur.

Hüküm uyuşmazlığına konu olan kararlara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.


***Kaynağı belli olmayan bir yerden kopyalanmıştır.

3 Nisan 2010 Cumartesi

İleti

Uzun süredir not giremediğimin farkındayım o yüzden takipçilerimden özür diliyorum. Kısa bir süre içinde telafi etmeyi umuyorum.
Bu süre zarfında bol deneme, soru çözmenizi öneririm. Keza benimde her hafta sonu bir deneme sınavım var.O nedenle post girmekte zorlanıyorum.
Biliyorsunuz Kpssyi başarmanın en etkin yolu bol soru çözmek.
Herkese bu uğurda başarılar diliyorum.

10 Mart 2010 Çarşamba

Sultan Abdülaziz Dönemi Islahatları

Hukuk ve Yönetim lamndaki Islahatlar #Nizamiye Mahkemeleri açılmıştır. (Şeriat mahkemelerinin yanı sıra, Avrupa hukuk ku¬rallarına göre işleyen yeni mahkemelerin açılmasıyla, hukukta ikilik başlamıştır )


#İlk Osmanlı medeni kanunu olan Mecelle, Ahmet Cevdet Paşa öncülüğünde hazır¬lanmaya başlanmıştır.

#Şûra-ı Devlet kurulmuştur. (Danıştay)

#Vilayet Nizamnamesi yayınlanmıştır.

#İstanbul Emniyet Sandığı açılmıştır.

#Mithat Paşa'nın girişimiyle çiftçiye ucuz kredi verilmesi amacıyla Memleket Sandıkları kurulmuştur.

#Bahriye Nezareti kurulmuştur.

#ilk posta pulu basılmıştır.

Eğitim Alanındaki Islahatlar

#Maarif-i Umumiye Nizamnamesi yayınlanarak (Genel Eğitim Kanunu) ilk kez azınlık okulları ve yabancı okulların programları denetlenmeye başlanmıştır.

#Galatasaray Sultanisi açılmıştır.

#Kız öğretmen okulu olan Dar'ül Muallimat açılmıştır.

#Darüşşafaka Lisesi açılmıştır.

#Kaptan Mektebi açılmıştır.

II. Abdülhamit Dönemi Islahatları

II. ABDÜLHAMİT


Meşrutiyet yönetimine geçilerek,

# İlk kez Anayasalı ve Parlamentolu dönem başlamıştır.

#İlk Anayasa Kanun-i Esasi yürürlüğe girmiştir.

#Halk ilk kez yönetime katılmıştır. Osmanlı Milleti yaratarak, dağılma önlenmeye çalışıl¬mıştır.

II. Abdülhamit 93 Harbi'nl bahane ederek, Meşrutiyet yö¬netimine son vermiştir.

93 Harbi sonunda yapılan Berlin Antlaşması ile Osmanlı Kars, Ardahan, Batum'u Rusya'ya vermiştir. Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olmuştur. Ermeni Sorunu ilk kez uluslararası bir antlaşmada yer almıştır.

#İstlbdad Dönemi'nde Ermeniler ilk isyanı başlatmış buna

karşı Hamidiye Alayları kurulmuştur.

#Basına sansür uygulanmştır.

#Hafiye Teşkilatı kurulmuştur.

#Mecelle uygulanmıştır.

#Osman Hamdi Bey tarafından Sanay-i Nefise Mektebi ve istanbul arkeoloji müzesi açılmıştır.

#Avrupalı alacaklı devletler tarafından Düyun-u Umumiye Kurumu kurulmuş, Osmanlı Devleti'nin önemli gelir kay¬naklarına el koyulmuştur,

# ilk tramvay hattı kurulmuştur.

Berlin - Bağdat demiryolu hattı Almanlara ihale edilmiş¬tir.

II. ABDÜLHAMİT


Meşrutiyet yönetimine geçilerek,

# İlk kez Anayasalı ve Parlamentolu dönem başlamıştır.

#İlk Anayasa Kanun-i Esasi yürürlüğe girmiştir.

#Halk ilk kez yönetime katılmıştır. Osmanlı Milleti yaratarak, dağılma önlenmeye çalışıl¬mıştır.

II. Abdülhamit 93 Harbi'nl bahane ederek, Meşrutiyet yö¬netimine son vermiştir.

93 Harbi sonunda yapılan Berlin Antlaşması ile Osmanlı Kars, Ardahan, Batum'u Rusya'ya vermiştir. Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olmuştur. Ermeni Sorunu ilk kez uluslararası bir antlaşmada yer almıştır.

#İstlbdad Dönemi'nde Ermeniler ilk isyanı başlatmış buna

karşı Hamidiye Alayları kurulmuştur.

#Basına sansür uygulanmştır.

#Hafiye Teşkilatı kurulmuştur.

#Mecelle uygulanmıştır.

#Osman Hamdi Bey tarafından Sanay-i Nefise Mektebi ve istanbul arkeoloji müzesi açılmıştır.

#Avrupalı alacaklı devletler tarafından Düyun-u Umumiye Kurumu kurulmuş, Osmanlı Devleti'nin önemli gelir kay¬naklarına el koyulmuştur,

# ilk tramvay hattı kurulmuştur.

Berlin - Bağdat demiryolu hattı Almanlara ihale edilmiş¬tir.

II.MAHMUT DÖNEMİ ISLAHATLARI

II.MAHMUT DÖNEMİ

#Sened-i İttifak Sözleşmesi ile padişahın yetkileri ilk kez kısıtlanmıştır. ( İlk demokratikleşme, anayasallaşmada ilk adım )

#Sırplara ilk kez ayrıcalık verilmiş¬tir. ( Bükreş ant. )

# Yunanistan 1829 Edirne Antlaşması ile bağımsız olurken, Sırplar özerklik kazanmışlardır.

#Kütahya Antlaşması ile Mısır Meselesi Avrupa Sorunu haline gelmiştir.

# Hünkâr iskelesi Antlaşması ile ilk kez Boğazlar Sorunu uluslar arası bir sorun haline gelmesine neden olmuştur.

# Yeniçeri Ocağı, Divan, Dirlik, Müsadere, kaldırıl¬mıştır.

# İlk resmi gazete çıkarılmıştır Takvim-i vekayi.

# Memurlara maaş bağlandı ( memurlar üzerinde devletin saygınlığını ve otoritesini artırmak amacıyla ) .

#İlköğretim zorunlu olmuş, # Avrupa ya ilk kez öğrenci gönderildi #Batı tarzı sivil okullar açılmış¬tır.

#Balta Limanı Ticaret Antlaşması'yla Osmanlı Avrupalı devletlerin açık pazarı haline gelmiştir.

# Posta teşkilatı ve yol yapımı devletin otoritesini en ücra köşelere kadar hissettirme amacını taşır

***Hocanın kişisel notlarıdır.

LinkWithin