10 Mart 2010 Çarşamba

Sultan Abdülaziz Dönemi Islahatları

Hukuk ve Yönetim lamndaki Islahatlar #Nizamiye Mahkemeleri açılmıştır. (Şeriat mahkemelerinin yanı sıra, Avrupa hukuk ku¬rallarına göre işleyen yeni mahkemelerin açılmasıyla, hukukta ikilik başlamıştır )


#İlk Osmanlı medeni kanunu olan Mecelle, Ahmet Cevdet Paşa öncülüğünde hazır¬lanmaya başlanmıştır.

#Şûra-ı Devlet kurulmuştur. (Danıştay)

#Vilayet Nizamnamesi yayınlanmıştır.

#İstanbul Emniyet Sandığı açılmıştır.

#Mithat Paşa'nın girişimiyle çiftçiye ucuz kredi verilmesi amacıyla Memleket Sandıkları kurulmuştur.

#Bahriye Nezareti kurulmuştur.

#ilk posta pulu basılmıştır.

Eğitim Alanındaki Islahatlar

#Maarif-i Umumiye Nizamnamesi yayınlanarak (Genel Eğitim Kanunu) ilk kez azınlık okulları ve yabancı okulların programları denetlenmeye başlanmıştır.

#Galatasaray Sultanisi açılmıştır.

#Kız öğretmen okulu olan Dar'ül Muallimat açılmıştır.

#Darüşşafaka Lisesi açılmıştır.

#Kaptan Mektebi açılmıştır.

II. Abdülhamit Dönemi Islahatları

II. ABDÜLHAMİT


Meşrutiyet yönetimine geçilerek,

# İlk kez Anayasalı ve Parlamentolu dönem başlamıştır.

#İlk Anayasa Kanun-i Esasi yürürlüğe girmiştir.

#Halk ilk kez yönetime katılmıştır. Osmanlı Milleti yaratarak, dağılma önlenmeye çalışıl¬mıştır.

II. Abdülhamit 93 Harbi'nl bahane ederek, Meşrutiyet yö¬netimine son vermiştir.

93 Harbi sonunda yapılan Berlin Antlaşması ile Osmanlı Kars, Ardahan, Batum'u Rusya'ya vermiştir. Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olmuştur. Ermeni Sorunu ilk kez uluslararası bir antlaşmada yer almıştır.

#İstlbdad Dönemi'nde Ermeniler ilk isyanı başlatmış buna

karşı Hamidiye Alayları kurulmuştur.

#Basına sansür uygulanmştır.

#Hafiye Teşkilatı kurulmuştur.

#Mecelle uygulanmıştır.

#Osman Hamdi Bey tarafından Sanay-i Nefise Mektebi ve istanbul arkeoloji müzesi açılmıştır.

#Avrupalı alacaklı devletler tarafından Düyun-u Umumiye Kurumu kurulmuş, Osmanlı Devleti'nin önemli gelir kay¬naklarına el koyulmuştur,

# ilk tramvay hattı kurulmuştur.

Berlin - Bağdat demiryolu hattı Almanlara ihale edilmiş¬tir.

II. ABDÜLHAMİT


Meşrutiyet yönetimine geçilerek,

# İlk kez Anayasalı ve Parlamentolu dönem başlamıştır.

#İlk Anayasa Kanun-i Esasi yürürlüğe girmiştir.

#Halk ilk kez yönetime katılmıştır. Osmanlı Milleti yaratarak, dağılma önlenmeye çalışıl¬mıştır.

II. Abdülhamit 93 Harbi'nl bahane ederek, Meşrutiyet yö¬netimine son vermiştir.

93 Harbi sonunda yapılan Berlin Antlaşması ile Osmanlı Kars, Ardahan, Batum'u Rusya'ya vermiştir. Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olmuştur. Ermeni Sorunu ilk kez uluslararası bir antlaşmada yer almıştır.

#İstlbdad Dönemi'nde Ermeniler ilk isyanı başlatmış buna

karşı Hamidiye Alayları kurulmuştur.

#Basına sansür uygulanmştır.

#Hafiye Teşkilatı kurulmuştur.

#Mecelle uygulanmıştır.

#Osman Hamdi Bey tarafından Sanay-i Nefise Mektebi ve istanbul arkeoloji müzesi açılmıştır.

#Avrupalı alacaklı devletler tarafından Düyun-u Umumiye Kurumu kurulmuş, Osmanlı Devleti'nin önemli gelir kay¬naklarına el koyulmuştur,

# ilk tramvay hattı kurulmuştur.

Berlin - Bağdat demiryolu hattı Almanlara ihale edilmiş¬tir.

II.MAHMUT DÖNEMİ ISLAHATLARI

II.MAHMUT DÖNEMİ

#Sened-i İttifak Sözleşmesi ile padişahın yetkileri ilk kez kısıtlanmıştır. ( İlk demokratikleşme, anayasallaşmada ilk adım )

#Sırplara ilk kez ayrıcalık verilmiş¬tir. ( Bükreş ant. )

# Yunanistan 1829 Edirne Antlaşması ile bağımsız olurken, Sırplar özerklik kazanmışlardır.

#Kütahya Antlaşması ile Mısır Meselesi Avrupa Sorunu haline gelmiştir.

# Hünkâr iskelesi Antlaşması ile ilk kez Boğazlar Sorunu uluslar arası bir sorun haline gelmesine neden olmuştur.

# Yeniçeri Ocağı, Divan, Dirlik, Müsadere, kaldırıl¬mıştır.

# İlk resmi gazete çıkarılmıştır Takvim-i vekayi.

# Memurlara maaş bağlandı ( memurlar üzerinde devletin saygınlığını ve otoritesini artırmak amacıyla ) .

#İlköğretim zorunlu olmuş, # Avrupa ya ilk kez öğrenci gönderildi #Batı tarzı sivil okullar açılmış¬tır.

#Balta Limanı Ticaret Antlaşması'yla Osmanlı Avrupalı devletlerin açık pazarı haline gelmiştir.

# Posta teşkilatı ve yol yapımı devletin otoritesini en ücra köşelere kadar hissettirme amacını taşır

***Hocanın kişisel notlarıdır.

Abdülmecit'in Islahatları

ABDÜLMECİT'İN YAPTIĞI YENİLİKLER


Hukuk Alanındaki Islahatlar

#Meclis-i Al-i Tanzimat (Adli ve mali işlere bakan Yüksek Düzenleme Meclisi) kurula¬rak, ıslahatları düzenleme ve kanun yapma yetkisi bu kurula verilmiştir.

# Arazi Kanunnamesi çıkartılmıştır.

# Merkezi yönetimi güçlendirmek için valilerin yetkileri azaltılmıştır.

#Devlet kanunlarının yayınlandığı Düstûr Dergisi çıkarılmaya başlanmıştır.Yönetim Alanındaki Islahatlar

#İl Genel Meclisi kurularak, halkın yerel yönetimlere katılması sağlanmıştır #Posta Nezareti kurulmuştur.

#Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulmuştur. (Eğitim - öğretim Bakanlığı) #Jandarma Teşkilatı kurulmuştur. (Umur-u Zaptiye)

# ilk telgraf hatları kurulmuştur. (İstanbul - Edirne)Maliye Alanındaki Islahatlar

#iltizam Sistemi kaldırılarak gelire göre vergi alınmaya başlanmıştır. Vergilerin toplanması vergi memurlarına bırakılmıştır,

#ilk Osmanlı Bankası olan Bank-ı Dersaadet kurulmuştur. Yabancı devlet destekli (ingiltere) ilk Osmanlı bankası Bank-ı Şahane-i Osmaniye kurul¬muştur.

#ilk kâğıt para Kaime-i Nakdiye basılmıştır.Eğitim ve Kültür Alanındaki Islahatlar

#Yabancı paraların ülkede kullanılması yasaklanmıştır,

#ilk demiryolu hatları yapılmıştır. (İzmir-Aydın, istanbul - İzmit) #ilk deniz yolu işletmesi (Şirket-i Hayriye) kurulmuştur.#Erkek öğretmen okulu olan Dar'ül Muallim açılmıştır,

#ilk Osmanlı üniversitesi Dar'ül Fünun açılmıştır.

#Kaymakam ve okul müdürü gibi yönetici yetiştirmek için Mülkiye Mektebi açılmıştır.

#Kız rüştiyeleri açılmıştır.

#Tercüman-ı Ahval, Tasvir-i Efkâr, Ceride-i Havadis gibi ilk özel gazeteler çıkarılma¬ya başlanmıştır.

#Dolmabahçe Sarayı, Beykoz, Küçüksu, Ihlamur, Yıldız Kasrı gibi birçok köşk yapılmış¬tır.

***Hocanın verdiği notlardır.

LinkWithin